Executive Recruitment

Head of Education Improvement & Commissioning

Share this role

Employer:
Pembrokeshire County Council
Location:
Haverfordwest
Salary:
£80,788 - £88,871 plus car allowance and relocation support
Closing date:
2nd July
Job Ref:
GSe75112

Recruitment timetable

Closing date
2nd July 2021
Longlist meeting
9th July 2021
Preliminary interviews
13th and 16th July 2021
Final interviews and Stakeholder Panel
26th and 27th July 2021

Description

Pembrokeshire County Council is looking to appoint a Head of Improvement and Commissioning 

The post will require you to provide leadership and management of the Council’s work in challenging and supporting high standards in teaching and learning across schools in Pembrokeshire. 

You will provide the Council’s strategic leadership on education improvement, with an emphasis upon ensuring that the Local Authority is an effective systems leader for all our children, fulfilling our statutory responsibilities and maintaining effective relationships with headteachers, education leaders, and Estyn. Using robust data, you will hold schools to account for their performance and fulfil our statutory responsibilities to ensure that schools take action to address areas for concern and drive continuous improvement. You will also be responsible for commissioning any additional services required by the council.

As a member of the Education Senior Leadership Team you will contribute to the formulation of overall strategy, setting policy and performance targets for the service. You will work closely with Elected Members, reporting on the performance of schools on a regular basis to the Performance Board and Overview and Scrutiny. 

This is an exciting opportunity for a highly experienced and dynamic professional with a track record of success, who can develop and deliver new approaches to raising standards for every child in all settings through:

• Building on success
• Continuing to develop learning and teaching
• Rigorous pursuit of excellence

 We are very ambitious for all of our children in Pembrokeshire and we are looking for someone who shares this ambition and who can demonstrate that they:
• have successful experience of senior leadership within schools and or a local authority which demonstrates impact in raising standards of pupils’ achievement;
• can provide strategic leadership for the service in a changing context;
• have leading edge knowledge of school improvement and the role of the Local Authority in promoting school improvement;
• have a thorough understanding, gained from practical experience, of how school performance and standards can be improved;
• have excellent data analysis and reporting skills;
• have a highly positive attitude, excellent interpersonal skills, energy, drive and commitment to achieving our vision that every learner achieves more than they thought possible.
• drive the improvement through our strategic plans
• are able to work with Elected Members and politically sensitive issues

For an informal discussion about the post, please contact Steven Richards-Downes Director for Education on 01437 775350

Safeguarding and Child Protection are key priorities for Pembrokeshire's Education and Children's Service. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. Our schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children have a right to protection. This is supported in the general ethos of all schools.

This post requires an enhanced disclosure from the Disclosure and Barring service (DBS)

Welsh language skills are desirable.
 
Applications may be submitted in Welsh and will not be treated less favourably than applications submitted in English.

To view the job description and person specification, please scroll to the bottom of the page, tick to agree to the privacy policy, then click 'Continue to full details'.

Disgrifiad

Mae Cyngor Sir Penfro am benodi Pennaeth Gwella a Chomisiynu Addysg. Bydd y swydd yn gofyn i chi arwain a rheoli gwaith y Cyngor o ran herio a chefnogi safonau uchel mewn dysgu ac addysgu ar draws ysgolion yn Sir Benfro.

Byddwch yn darparu arweiniad strategol y Cyngor ar wella ysgolion, gyda phwyslais ar sicrhau bod yr awdurdod lleol yn arweinydd systemau effeithiol ar gyfer pob un o’n plant, gan gyflawni ein cyfrifoldebau statudol a chynnal cydberthnasau effeithiol â phenaethiaid, arweinwyr addysg, ac Estyn. Gan ddefnyddio data cadarn, byddwch yn dwyn ysgolion i gyfrif am eu perfformiad ac yn cyflawni ein cyfrifoldebau statudol i sicrhau bod ysgolion yn cymryd camau i fynd i’r afael â meysydd pryder ar gyfer gwelliant parhaus, a’u llywio. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gomisiynu unrhyw wasanaethau ychwanegol sy'n ofynnol gan y cyngor.

Fel aelod o’r Uwch Dîm Arwain Addysg, byddwch yn cyfrannu at lunio’r strategaeth gyffredinol, gan bennu targedau polisi a pherfformiad ar gyfer y gwasanaeth. Byddwch yn gweithio’n agos gydag aelodau etholedig, gan adrodd ar berfformiad ysgolion yn rheolaidd i’r Bwrdd Perfformiad a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithiwr proffesiynol hynod brofiadol a dynamig sydd â hanes o lwyddo, a all ddatblygu a chyflwyno dulliau newydd o godi safonau ar gyfer pob plentyn ym mhob lleoliad drwy wneud y canlynol:

• Adeiladu ar lwyddiant
• Parhau i ddatblygu dysgu ac addysgu
• Mynd ar drywydd rhagoriaeth yn drylwyr

 Rydym yn uchelgeisiol iawn ar gyfer pob plentyn yn Sir Benfro ac rydym yn chwilio am rywun sy’n rhannu’r uchelgais hwn ac sy’n gallu dangos eu bod yn meddu ar y canlynol:
• profiad llwyddiannus o uwch-arweinyddiaeth mewn ysgolion a/neu awdurdod lleol sy’n dangos effaith yr unigolyn ar godi safonau o ran cyflawniad disgyblion;
• y gallu i ddarparu arweiniad strategol i’r gwasanaeth mewn cyd-destun newidiol;
• gwybodaeth flaengar am wella ysgolion a rôl yr awdurdod lleol wrth hybu gwelliannau mewn ysgolion;
• dealltwriaeth drylwyr, a enillwyd trwy brofiad ymarferol, o sut y gellir gwella perfformiad a safonau ysgolion;
• sgiliau dadansoddi ac adrodd data rhagorol;
• ymagwedd gadarnhaol iawn, sgiliau rhyngbersonol rhagorol, egni, cymhelliant ac ymrwymiad i gyflawni ein gweledigaeth bod pob dysgwr yn cyflawni mwy nag yr oeddent wedi tybio y byddai’n bosibl;
• y gallu i hybu’r gwelliant trwy ein cynlluniau strategol;
• y gallu i weithio gydag aelodau etholedig ac ymdrin â materion gwleidyddol sensitif.


I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Steven Richards-Downes, y Cyfarwyddwr Addysg, ar 01437 775350

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Gwasanaeth Addysg a Phlant Sir Benfro. Anelwn at gefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed i sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl. Mae ein hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles, a chydnabod bod gan blant hawl i amddiffyniad. Cefnogir hyn gan ethos cyffredinol yr holl ysgolion.

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gofynnwn i bob ymgeisydd gyflwyno ceisiadau ar-lein. Os na fyddwch yn gallu gwneud hyn, cysylltwch â’r Gweinyddwr Recriwtio cyn gynted â phosibl trwy e-bost i recruit@pembrokeshire.gov.uk.
 
Yn ychwanegol at hyn, os bydd gennych unrhyw anghenion pellach neu os bydd arnoch angen unrhyw gymorth ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, cysylltwch â ni trwy anfon neges e-bost i recruit@pembrokeshire.gov.uk
 
Os ydych eisoes yn ddefnyddiwr, gwnewch yn siwr eich bod wedi mewngofnodi i'ch cyfrif cyn dechrau ffurflen gais.

Sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol.
 
Ni fydd unrhyw geisiadau sy’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.

How to Apply

To apply for this role, please complete the application form. Please provide your home, work, mobile and email contact details and let us know of any dates when you are not available or where you may have difficulty with the indicative timetable. You should also provide the names, positions, organisations and contact details for two referees, one of whom should be your current or most recent employer. If you do not wish us to approach your referees without your prior permission, please state this clearly.

Once you have submitted your application, you will receive an automated email to confirm that you have applied. If you do not receive this email, please make contact with GatenbySanderson.

Contact

The following consultants are managing this role and will be happy to answer any questions that are not covered in the person specification on the next webpage.

Contact:
Seb Lowe
Telephone:
07464 543 442
Contact:
Gary Evans
Telephone:
0113 205 6080
Contact:
Rachel Cox
Telephone:
0113 205 6068
Continue to full details and application

Before continuing please read and accept our Privacy Policy